Gwarancja producenta

product
product
product

Gwarancja opony Goodride

Czas obowiązywania:

dożywotnia (osobowe, dostawcze i SUV)
2 lata od daty sprzedaży (ciężarowe)

producent: Goodride

rodzaj: osobowe/dostawcze/SUV
warunki dodatkowe: brak


rodzaj: ciężarowe
warunki dodatkowe: 2 lata od daty sprzedaży, ale nie starsze niż 4 lata od daty produkcji


Szczegółowe informacje poniżej.

Szczegóły

GOODRIDE OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI:

1. Gwarancją objęte są wady fizyczne towaru powstałe z przyczyn tkwiących w towarze a stanowiące w szczególności wady wykonawstwa, wady materiałowe lub wady konstrukcyjne, o ile ujawnią się one w ciągu terminu określonego poniżej:
a) dla opon osobowych, SUV, 4x4 oraz dostawczych bezterminowo (dożywotnio) z bieżnikiem powyżej 1,6mm zakupionych po 01.01.2023 roku, a wyprodukowanych po 31.12.2022;
b) dla opon ciężarowych, rolniczych i przemysłowych 2 lata gwarancji, nie więcej jednak niż 4 lata od daty produkcji zakupionych po 31.12.2020 roku,.
2. Zgłoszenia reklamacji należy dokonać u sprzedawcy opon.
3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest:
a) zgłoszenie reklamacji poprzez przedłożenie kompletnie wypełnionego formularza udostępnionego przez importera;
b) zgłoszenie reklamacji przez kompletne przedstawienie reklamowanego wyrobu wraz z kartą gwarancyjną oraz dowodem zakupu przez użytkownika (paragon, faktura), w przypadku braku dokumentów dowodem zakupu będzie ostatni zakup dokonany przez pośrednika u importera;
c) udokumentowany zakup przez nabywcę (pośrednik, użytkownik) u importera;
d) zgłoszenie reklamacji na zakłócenia jazdy (bicie, ściąganie, wibracje) oraz nierówności na boku niezwłocznie po rozpoczęciu eksploatacji tj. przy zużyciu opony nie więcej niż 10%;
e) opony przekazane do reklamacji musza być oczyszczone z ziemi, kamieni itp., w przypadku dostarczenia opony zanieczyszczonej reklamacja zostanie oddalona.
f) dostarczenie opony z protokołem do importera, proces reklamacji rozpoczyna się od momentu dostarczenia reklamowanych opon z protokołem do importera, a nie od momentu zgłoszenia reklamacji;
4. Reklamacja winna być rozpatrzona w ciągu 30 dni od momentu rozpoczęcia procesu reklamacji określonego w punkcie 3, w przypadku wydłużenia terminu zostanie o tym fakcie poinformowany nabywca (pośrednik, użytkownik), który dokonał zakupu u importera.
5. Decyzja dotycząca zgłoszonej reklamacji zostanie przekazana nabywcy (pośrednik, użytkownik) drogą elektroniczną, który dokonał bezpośredniego zakupu u importera. 6. Od decyzji importera dotyczącej zgłoszonej reklamacji nie przysługuje odwołanie do importera.
7. W przypadku nieuznania reklamacji zwrot odbywa się na koszt nabywcy (pośrednik, użytkownik), który dokonał zakupu u importera.
8. W przypadku braku żądania zwrotu opony lub nie odebrania jej w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji opona zostanie zutylizowana.
9. Gwarancją nie są objęte opony:
a) z nieczytelnym/usuniętym nr DOT i/lub numerem fabrycznym;
b) zużyte poniżej granicznej głębokości bieżnika (TWI- wskaźnik maksymalnego zużycia opony);
c) naprawiane bez w względu na sposób i miejsce naprawy oraz pogłębiane;
d) z mechanicznym uszkodzeniem, które uniemożliwia dalszą eksploatacje opony;
e) z mechanicznym uszkodzeniem w wyniku przebicia, przecięcia, uderzenia, zakleszczenia obcego ciała, stosowania łańcuchów;
f) nieprawidłowo przechowywane/transportowane, które były narażone na trwałe odkształcenie oraz działanie czynników chemicznych, ropopochodnych lub wysokiej temperatury;
g) zastosowane niezgodnie z przeznaczeniem, eksploatacją niezgodnie z zaleceniami zdefiniowanymi na boku opony;
h) nieprawidłowo zamontowane, zdemontowane oraz założone na nieprawidłowo dobraną obręcz lub na obręcz o złym stanie technicznym;
i) eksploatowane na niesprawnym technicznie pojeździe;
j) z nieprawidłowo dobranym ciśnieniem (zawyżone/zaniżone ciśnienie);
k) z nieprawidłowym lub nadmiernym zużyciem bieżnika w wyniku eksploatacji w ekstremalnych warunkach drogowych i pogodowych, agresywnego stylu jazdy oraz użycia opon w zawodach sportowych lub w innych wydarzeniach mających cechy współzawodnictwa sportowego;
l) w wyniku naturalnego procesu starzenia się gumy;
m) zużyte powyżej 10% zgłoszone na zakłócenia jazdy (bicie, ściąganie, wibracje) oraz nierówności na boku opony;
n) z widoczną wadą fabryczną ujawnioną a nie zgłoszoną do 14 dni po jej ujawnieniu; 10. Wszelkie szkody, niedogodności oraz utracone korzyści z tytułu nie używania pojazdu w wyniku zgłoszonej reklamacji nie będą rekompensowane przez importera.
11. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
12.Wszelkie kwestie sporne pozostające w związku z niniejszą gwarancją rozpatrywane będą przez sąd miejscowo właściwy dla importera.
III. PODSTAWOWE ZASADY EKSPLOATACJI OGUMIENIA
1. Oponę należy eksploatować zgodnie z jej przeznaczeniem.
2. Oponę wraz z obręczą należy wyrównoważyć dynamicznie.
3. Montaż, demontaż, wyrównoważenie dynamiczne zaleca się przeprowadzać w wyspecjalizowanych punktach obsługi ogumienia.
4. Zabrania się przeciążania opony.
5. Zaleca się stosowanie prawidłowego ciśnienia eksploatacji.
6. Zaleca się utrzymanie prawidłowego stanu technicznego pojazdu.
7. Zaleca się stosowanie prawidłowej techniki jazdy.
8. Zaleca się bieżącą kontrolę stanu ogumienia.
UWAGA:
Dopuszczalne zużycie rzeźby bieżnika wyznaczają progi usytuowane w dnie rzeźby bieżnika na poziomie miejsc oznaczonych symbolem TWI.

Skrót (tj. najważniejsze informacje):
 • dla opon osobowych, 4x4 oraz dostawczych bezterminowa.
 • dla opon ciężarowych, rolniczych i przemysłowych 2 lata gwarancji nie więcej jednak niż 4 lata od daty produkcji zakupionych po 31.12.2020 roku
 • zgłoszenie reklamacji należy dokonać u sprzedawcy opon
 • gwarancją NIE są objęte opony z mechanicznym uszkodzeniem wyniku przebicia, przecięcia, uderzenia, zakleszczenia obcego ciała.
 • Wojtek Szyszkielski
  25 maj, 2019

  To mój drugi komplet opon SW608. Poprzednie zjeździłem do 3 mm i zdecydowałem kupić kolejne. Opona zachowuje się bardzo przyzwoicie na suchej i mokrej nawierzchni. Na śniegu - w zeszłym roku był śnieg ! (na feriach zimowych, w górach) - całkiem dobrze. Jeszcze nie spotkałem się z taką dobrą relacją możliwości/cena. Dla mnie w zupełności wystarczające. Auto: C-MAX 2.0 diesel.

 • Piotr Starak
  25 Listopad, 2019

  Nie ma lepszej chińskiej opony. Naprawdę. Nie ma. A i z europejczykami mogłaby się bić.

 • Kamil Bielgus
  29 Listopad, 2020

  Bardzo dobra relacja jakości do ceny i nie przeszkadza że to made in china , opona sprawdziła się nawet w górach na ośnieżonych drogach, szczerze polecam. Oczywiście dla kogoś kto całe życie jeździł na oponach z najwyższej półki trzy razy droższych to SW608 może w ocenie być średnia...

Twoja ocena :